Den växande marknaden för europeiska koldioxidutsläppsrätter

Den växande marknaden för europeiska koldioxidutsläppsrätter

den 7 september 2021

Enligt ”Our World in Data”, stod fossila bränslen år 2019 för 84% av världens totala energiproduktion. De samhälleliga konsekvenserna av fortsatta koldioxidutsläpp och klimatförändringar har blivit allt tydligare och har varit på dagordningen för den europeiska befolkningen och deras representanter i Bryssel. I ett försök att stävja klimatförändringarna och dess konsekvenser har Europeiska unionen enats om ambitiösa mål när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp. Medlemsstaterna har som ambition att minska koldioxidutsläppen med 55% till år 2030 (jämfört med 1990 års nivå) samt att vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå de överenskomna målen har Europeiska unionen satt ett tak för koldioxidutsläppen samt utvecklat en marknad för handel med så kallade utsläppsrätter.

Koldioxidmarknaden

Marknaden för koldioxidutsläpp initierades 2005 och bygger på ett avtal mellan alla EU:s medlemsstater, tillsammans med Norge, Island och Lichtenstein. 16 år senare omfattar systemet cirka 13 000 europeiska anläggningar som verkar inom energikrävande industrier och energiproduktion. Från och med 2012 omfattas även flygoperatörer som flyger i EU av systemet. Europeiska unionen har satt ett tak för koldioxidutsläpp genom att auktionera ut utsläppsrätter. Varje rätt ger ägaren rätten att släppa ut 1 ton koldioxidekvivalenter. Företag som annars skulle ha höga kostnader för att minska sina koldioxidutsläpp kan därmed köpa koldioxidutsläppsrätter på marknaden. Företag som har överskott av utsläppsrätter eller upplever låga kostnader för att minska sina utsläpp kan på samma sätt sälja sina rättigheter på marknaden.

Under systemets första år byggde man upp ett överskott av koldioxidutsläppsrätter. Detta ledde till låga kostnader för att fortsätta koldioxidutsläppen och att företag tappade incitamenten till att minska utsläppen. För att minska överskottet startade Europeiska unionen den så kallade marknadsstabilitetsreserven (MSR) 2019. MSR justerar utbudet av koldioxidutsläppsrätter genom att öka och minska antalet rättigheter som auktioneras ut. De nya reglerna föreskriver att år 2023 kommer alla koldioxidutsläppsrätter som överstiger föregående års MSR-rättigheter att annulleras. Dessutom kräver de nya reglerna att taket för koldioxidutsläpp sänks med 2,2% årligen. 

Mini Futures på europeiska utsläppsrätter

Enligt Carbon Market Survey 2021, utfört av Refinitiv, tror en majoritet av de 303 tillfrågade att priset på europeiska utsläppsrätter (EUA:er) kommer att öka till år 2030. I mars i år handlades EUA:er till ett pris på EUR 40/t. En majoritet av de tillfrågade tror att priset kommer att öka till EUR 50/t år 2022. Detta kan jämföras med ett pris på EUR 20/t före COVID-pandemin. När det gäller priset på EUA:er år 2030 råder delande meningar bland de tillfrågade. En majoritet tror dock att prisintervallet kommer att ligga i närheten av EUR 80/t – EUR 100/t. Genom Vontobels nya Mini Futures kan investerare få en lång eller kort exponering mot den växande marknaden för koldioxidutsläppsrätter i Europa.

Terminspriser är föremål för flera politiska, industriella och sektorspecifika såväl som ekonomiska faktorer. Investerare bör beakta dessa risker när de fattar sina investeringsbeslut. Utvecklingen kan avvika från vad investerare förväntat sig, vilket kan leda till kapitalförluster.

Källor:

www.ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en

www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/carbon-market-survey-2021.pdf

Länk till alla ICE ECX EUA produkter

Important legal information

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
2022-09-30 15:03:55

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas