Viktig rättslig information

Den här informationen är ingen finansiell analys, utan produktreklam. Den uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att säkerställa opartiskhet vid finansiell analys och omfattas inte av förbud mot handel före offentliggörandet av finansiell analys.

För att få utförlig information, särskilt om strukturen på och de risker som är förknippade med investeringar i derivatinstrument, bör potentiella investerare läsa igenom grundprospektet, som tillsammans med slutgiltiga villkor och eventuella tillägg publiceras på utfärdarens (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main) webbplats http://certificates.vontobel.com. Grundprospektet, eventuella tillägg samt slutgiltiga villkor kan dessutom beställas utan kostnad från utfärdaren.

Investerare ombeds att observera de befintliga försäljningsbegränsningarna. 

Mer information om de chanser och risker som investeringar i derivatinstrument medför hittar du i broschyren ”Grundläggande information om värdepapper och andra kapitalinvesteringar” som du kan få från din investeringsrådgivare.


I samband med att derivatinstrument erbjuds till allmänheten eller säljs kan företag inom Vontobel-koncernen direkt eller indirekt betala ut olika stora provisioner till tredje part (t.ex.  investeringsrådgivare). Sådana provisioner ingår i priset på det finansiella instrumentet. Ytterligare information får du vid förfrågan från din distributör.

Denna produktreklam får inte mångfaldigas eller spridas utan tillstånd.